SFS 2010:1688 Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

101688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:268) om
samordning av statlig tjänstepension med vissa
pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter
av Europaparlamentet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 a, 7 och 8 §§ förordningen (1995:268) om

samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens
ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet ska ha följande lydelse.

6 a §

1

Vid beräkning enligt 4�6 §§ av vilket belopp av ledamotspensionen

som tjänstepensionen ska minskas med efter 65 års ålder ska det bortses från
ett så stort belopp av ledamotspensionen som beräknas motsvara vad som
skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension under tiden som leda-
mot av Europaparlamentet.

Det som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension ska beräk-

nas som den inkomstgrundade ålderspension som den före detta ledamoten
skulle ha haft rätt till för samma år om ledamotsarvodet hade varit pensions-
grundande enligt svensk lag. Med inkomstgrundad ålderspension avses
inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken före reduce-
ring enligt 69 kap. 2, 3, 5�7 och 9�11 §§ samma balk. Inkomstpension och
premiepension ska beräknas som om den före detta ledamoten endast hade
tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om denna
pensionsrätt, före reducering enligt 61 kap. 10 § socialförsäkringsbalken,
hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget.

7 §

2

Om riksdagspensionen har minskats med hänsyn till sjukpenning,

sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
livränta enligt 41�43 kap. samma balk, med undantag för livränta som hän-
för sig till krigsskadersättning, ska den anses uppgå till det belopp som
skulle ha gällt utan sådan minskning.

8 §

3

Om riksdagspensionen beräknats med hänsyn till att sjukersättning

eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken betalas ut, tillämpas
också föreskrifterna i 9 och 10 §§ för tid före den månad då pensionstagaren
fyller 65 år.

1 Senaste lydelse 2009:1220.

2 Senaste lydelse 2003:59.

3 Senaste lydelse 2003:59.

SFS 2010:1688

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1688

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)