SFS 2010:1689 Förordning om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

101689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 och 7 a §§ förordningen (1995:667) om

bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan ska ha följande
lydelse.

7 §

1

Bidrag som avses i 4�6 §§ lämnas endast för den del av kostnaderna

som överstiger den ersättning eleven får i form av sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

7 a §

2

Till studerande som har rätt till bidrag enligt denna förordning läm-

nas tilläggsbidrag för levnadsomkostnader från och med det andra kalender-
halvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Tilläggsbidrag lämnas endast till studerande som för samma tid uppbär

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och därför inte har rätt till
studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

Tilläggsbidrag lämnas med ett belopp per månad som motsvarar det

studiebidrag som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:951.

2 Senaste lydelse 2007:319.

SFS 2010:1689

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010