SFS 2010:1690 Förordning om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

101690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:808) om
medinflytande för totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (1995:808) om medinflyt-

ande för totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

33 §

1

De ledamöter i Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet som inte längre

fullgör grundutbildning och de avgående ledamöter som tjänstgör i råden en-
ligt 29 a § ska behålla sina förmåner enligt förordningen (1995:239) om för-
måner till totalförsvarspliktiga. Dagersättningen ska dock alltid bestämmas
till 150 kronor. Någon utbildningspremie lämnas inte för tiden efter fullgjord
grundutbildning.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en leda-

mot eller avgående ledamot i Värnpliktsrådet eller Civilpliktsrådet ådrar sig
under tjänstgöring finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeför-
säkring och statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig er-
sättning vid ideell skada m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1072.

SFS 2010:1690

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010