SFS 2010:1691 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

101691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1051) om
skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i
sjukpenningärenden i vissa fall;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1995:1051) om skyl-

digheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall ska ha
följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning meddelas föreskrifter om de undantag från bestäm-

melserna om läkarintyg som anges i 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken.

2 §

2

I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg

styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med
en tidigare dag än som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäk-
ringsbalken, och

2. om särskilda skäl motiverar det ålägga en försäkrad att vid framtida

sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på
grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:872.

2 Senaste lydelse 2004:900.

SFS 2010:1691

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010