SFS 2010:1692 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

101692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1145) om redovisning

av nätverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

�&rsrapporten ska innehålla en finansieringsanalys om

1. nettovärdet av nätverksamhetens tillgångar enligt balansräkningarna för

de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda i nätverksamheten under de två senaste räkenskapsåren

i medeltal överstigit 200, eller

3. nätverksamheten bedrivs i aktiebolag och bolagets aktier eller skulde-

brev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

I finansieringsanalysen ska nätverksamhetens investeringar och finan-

siering under räkenskapsåret redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:865.

2 Senaste lydelse 2007:575.

SFS 2010:1692

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010