SFS 2010:1693 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

101693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 19, 20 och 23 §§ stiftelseförordningen

(1995:1280) ska ha följande lydelse.

19 §

1

Avgift ska med tillämpning av 10�14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt stiftelselagen (1994:1220)
och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i de fall som
framgår av följande uppställning.

1 Senaste lydelse 1999:1164.

�rendeslag

Avgiftsklass

Undantag från kravet att ha auktoriserad re-
visor (4 kap. 4 § stiftelselagen)

2

Tillstånd enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen till
ändring, upphävande eller åsidosättande i
särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförord-
nandet avseende
a) en stiftelse

7

b) 2�29 stiftelser

8

c) fler än 29 stiftelser

9

I fall som avses i a) ska avgiftsklass 4 till-
lämpas om värdet på stiftelsens tillgångar
värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §
stiftelselagen vid utgången av de tre senaste
räkenskapsåren har understigit det då gäl-
lande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken.

Förordnande om ändring av stiftelsens stad-
gar (22 § lagen om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m.)

7

SFS 2010:1693

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1693

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

20 §

2

En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning ska betala en

årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften
600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220)

står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Svensk Insam-
lingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig
myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räken-
skapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken. För sådana stiftelser är avgiften 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 600 kronor i årlig tillsyns-
avgift.

Tillsynsavgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftel-

sens senaste räkenskapsår.

23 §

3

Understiger värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en

statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår etthundra pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, utses och ent-
ledigas revisor i stiftelsen av myndighetens styrelse, om det finns en sådan,
och annars av myndighetens chef. I övriga fall utses och entledigas revisor i
stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet av Länsstyrelsen i Stock-
holms län.

Första stycket gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om

annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:295.

3 Senaste lydelse 2003:75.