SFS 2010:1694 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

101694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11 och 13 §§ förordningen (1995:1301) om

handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

11 §

I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande myn-

digheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när det är fråga
om

1. ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den medicinska

invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga förlusten beräknas
uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken,

2. ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada i fall

med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1,

3. ersättning för förlust av underhåll, eller
4. omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § första

stycket skadeståndslagen (1972:207).

Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av prin-

cipiell natur.

13 §

Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får den handläggande

myndigheten besluta om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, om det är uppenbart att staten är
ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet.

I ett ärende om regressanspråk från försäkringsbolag behöver nämndens

yttrande inte begäras, om bolaget begärt yttrande från den nämnd som avses
i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1694

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010