SFS 2010:1695 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

101695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:381) med tingsrätts-

instruktion ska ha följande lydelse.

18 §

1

Utöver vad som gäller enligt 17 § får lagmannen förordna en tings-

notarie eller en notariemeriterad beredningsjurist som har tillräcklig kunskap
och erfarenhet att på eget ansvar

1. handlägga mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än

böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte finns anledning att dö-
ma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot,

2. besluta om avskrivning av brottmål när åtalet har lagts ned,
3. meddela frikännande dom enligt 20 kap. 9 § andra stycket rättegångs-

balken,

4. handlägga sådana mål om äktenskapsskillnad och därmed samman-

hängande frågor samt sådana mål rörande vårdnad om barn, barns boende
och umgänge med barn som har inletts genom gemensam ansökan, dock inte
sådana mål som har blivit tvistiga sedan ansökan gavs in,

5. handlägga konkursärenden enligt konkurslagen (1987:672),
6. handlägga ärenden enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
7. handlägga andra ärenden än sådana som avses i 6 enligt lagen

(1996:242) om domstolsärenden om ärendena kan avgöras av en lagfaren
domare och inte är tvistiga,

8. handlägga mål enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken
a) om målet avser kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift

vid olovlig parkering, trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen
(1975:1410) eller överlåtet krav avseende trafikförsäkringspremie och själv-
risk, eller

b) om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger en tiondel av

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

9. handlägga mål där förlikning om saken är tillåten vid förberedelse och

vid huvudförhandling enligt 42 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken,

10. handlägga ärenden om bevisupptagning enligt 41 kap. rättegångs-

balken,

11. handlägga mål enligt 14 kap. 12 § äktenskapsbalken första meningen,

och

1 Senaste lydelse 2003:631.

SFS 2010:1695

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1695

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

12. avgöra mål enligt 42 kap. 18 § rättegångsbalken första stycket 1 avse-

ende avskrivning av mål samt 2�4.

Förordnanden enligt första stycket 5 får inte avse konkurser där beslut om

bevakning har meddelats. Ett sådant förordnande får inte heller avse frågor
om häktning, utdelning eller, om konkursen avslutats med utdelning, för-
valtares arvodesanspråk.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva be-

slut enligt 34 § lagen om domstolsärenden. Förordnanden får inte avse mål
eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak
kräver särskild erfarenhet.

När en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist handlägger

brottmål vid huvudförhandling ska nämndemän alltid delta i avgörandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)