SFS 2010:1696 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

101696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1996:382) med förvalt-

ningsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

20 §

1

Lagmannen får förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänst-

gjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara
lämplig att på eget ansvar

1. handlägga mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller trak-

torkort enligt körkortslagen (1998:488),

2. handlägga mål om återbetalning av studiemedel och studielån enligt

studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395),

3. handlägga mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller so-

cialtjänstlagen (2001:453),

4. handlägga mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskatt-

ningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte över-
stiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken,

5. handlägga mål enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, och
6. handlägga mål om saken är uppenbar.
Förordnanden enligt första stycket får endast avse mål av enkel beskaffen-

het som inte kräver särskild erfarenhet. Den ansvarige domaren eller den do-
mare han eller hon utser ska efter prövning i varje enskilt fall avgöra om må-
let är av sådan art att det kan handläggas av en notarie.

När en notarie handlägger tvistiga mål ska nämndemän alltid delta i avgö-

randet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:885.

SFS 2010:1696

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010