SFS 2010:1697 Förordning om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

101697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1036) om
underhållsstöd;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1036) om under-

hållsstöd

dels att 1, 2, 5, 6, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande ly-

delse.

1 §

I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt social-

försäkringsbalken.

2 §

1

I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den

nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när
ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan.

3 §

2

Vid tillämpning av 18 kap. 41 § andra stycket och 42 § socialförsäk-

ringsbalken får kungörelsedelgivning enligt 15 § delgivningslagen
(1970:428) inte användas.

5 §

3

Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av underhållsstöd

och betalningsskyldighet, på medium för automatiserad behandling lämna
Försäkringskassan uppgift om studiemedel i form av studiebidrag som har
betalats ut till någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta tilläggs-
bidrag.

6 §

När betalningsskyldighet för underhållsstöd har fastställts, ska en

tolftedel av betalningsbeloppet enligt 19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken
betalas senast den sista i varje månad före den månad underhållsstödet avser.

Betalningsskyldigheten förfaller dock tidigast till betalning tio dagar efter

den dag då den bidragsskyldige delgetts beslutet om betalningsskyldighet.

7 §

4

Till en begäran enligt 19 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ska dom-

stols dom bifogas tillsammans med lagakraftbevis.

1 Senaste lydelse 2004:901.

2 Tidigare 3 § upphävd genom 2008:873.

3 Senaste lydelse 2006:1477.

4 Senaste lydelse 2005:1083.

SFS 2010:1697

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1697

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om begäran grundar sig på ett av socialnämnden godkänt avtal om um-

gänge, ska till begäran bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia till-
sammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.

8 §

5

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av bestämmelserna om underhållsstöd i socialförsäk-
ringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:901.