SFS 2010:1698 Förordning om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

101698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1036) om
underhållsstöd;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1996:1036) om underhålls-

stöd

1 ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 § 2010:1697.

SFS 2010:1698

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010