SFS 2010:1699 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

101699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8, 9, 11, 12, 24 a och 25 §§ förordningen

(1996:1100) om aktivitetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

8 §

2

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro

från aktiviteter, om frånvaron beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren

anmält sjukdomen till Försäkringskassan,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till

tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller an-

nan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om up-
pehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verk-
samhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni–augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utveck-

lingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en
tolvmånadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är
beredd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsför-
medling,

6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till er-

sättning enligt 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken,

7.

hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedels-
lagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livs-
medelslagen, eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbets-

förmedlingen meddelar.

I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas bestämmelserna

i 27 kap. 2–4, 17, 18, 25, 45–53 och 55–55 b §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§
socialförsäkringsbalken samt 4 kap. 10 § lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken.

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2007:919.

SFS 2010:1699

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1699

9 §

3

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas inte för den första da-

gen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast dag under vil-
ken stöd skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt.
Den som blir sjuk inom fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny
karensdag. Ingen deltagare ska få avdrag under mer än tio karensdagar under
en period om tolv månader.

Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut enligt 27 kap. 40

och 41 §§ socialförsäkringsbalken eller 13 § första stycket lagen
(1991:1047) om sjuklön gäller.

11 §

4

Aktivitetsstödet minskas, med de undantag som följer av andra och

tredje styckena, med de belopp som lämnas som

1. sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,
2. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,
3. särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken,
4. annan pensionsförmån än enligt 1–3 som lämnas på grund av förvärvs-

arbete utom när den dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring som ligger till grund för aktivitetsstödet redan har minskats med
förmånen enligt 5 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, el-
ler

5. livränta på grund av arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken eller

motsvarande ersättning enligt någon äldre författning, dock inte barnlivränta
eller omställningslivränta.

Aktivitetsstödet minskas normalt med de belopp som deltagaren får enligt

första stycket. Om däremot en ersättning, en pension eller ett tillägg enligt
första stycket 1–3 lämnas med mindre än ett helt belopp eller om det är fråga
om livränta enligt första stycket 5, minskas stödet endast till den del som ak-
tivitetsstödet och det andra beloppet utgör ersättning för samma inkomst-
bortfall.

Aktivitetsstödet minskas inte till följd av en livränta enligt första stycket

5, om deltagaren omedelbart innan programmet påbörjas förvärvsarbetat och
samtidigt fått livränta. Med förvärvsarbete likställs tid under vilken del-
tagaren får ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

12 §

5

Aktivitetsstödet minskas också för den som får

– föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkrings-

balken, eller

– lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare, dock inte lö-

neutfyllnad som lämnas på grund av aktiviteten.

Aktivitetsstödet minskas i dessa fall med de belopp som för samma tid

lämnas som föräldra- eller rehabiliteringspenning, lön eller anställnings-
förmåner.

24 a §

6

Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande upp-

gifter när någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

3 Senaste lydelse 2007:814.

4 Senaste lydelse 2002:1057.

5 Senaste lydelse 2000:639.

6 Senaste lydelse 2010:446.

background image

3

SFS 2010:1699

– namn, personnummer eller samordningsnummer för den som ska få stö-

det,

– under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
– omfattningen av programmet,
– vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
– om att den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar har slutbetyg

från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett
individuellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan, och

– om lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som av-

ses i 11 § första stycket 4.

25 §

7

Bestämmelserna i 113 kap. 2–20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken

om ändring, omprövning och överklagande tillämpas på Försäkringskassans
beslut i fråga om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter i 8, 9, 11 och 12 §§ gäller fortfarande i fråga om akti-

vitetsstöd och utvecklingsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

3. Det som föreskrivs om minskning av aktivitetsersättning i 11 § första

och andra styckena gäller också i fråga om belopp som lämnas som särskild
efterlevandepension och garantipension till särskild efterlevandepension en-
ligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkrings-
balken, eller hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:390.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010