SFS 2010:1700 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

101700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5, 19 g och 19 h §§ förordningen (1997:835)

om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

5 §

1

I stället för bestämmelserna i 27 och 32 §§ lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring ska bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf
tillämpas, om den sökande

� på grund av förvärvsarbete får annan pension (tjänstepension) än in-

komstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, och

� inte för samma tid får inkomstgrundad ålderspension enligt socialför-

säkringsbalken.

Dagpenningen ska minskas med tjänstepensionen. Om pensionen anges i

belopp per månad, ska dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbe-
loppet. Om pensionen anges i belopp per år, ska dagpenningen minskas med
1/260 av pensionsbeloppet.

19 g §

2

För den som omfattas av 3 a §

lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring får normalarbetstiden anses utgöra 40 timmar per vecka
vid bestämmande av dagpenning i form av grundbelopp. Arbetsvillkoret får
anses uppfyllt om sökanden omedelbart före det att hans eller hennes rätt till
tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning upphörde hade en fastställd
antagandeinkomst enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken respektive en fast-
ställd sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. samma balk.

19 h §

3

För den som omfattas av 3 a §

lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring får normalarbetstiden anses utgöra 40 timmar per vecka
vid bestämmande av dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning.
Arbetsvillkoret får anses uppfyllt, om sökanden omedelbart före det att hans
eller hennes rätt till tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning upphörde
hade en fastställd antagandeinkomst enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken
respektive en fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap.
samma balk. Arbetsvillkoret får då anses uppfyllt inom ett medlemskap.

1 Senaste lydelse 2002:841.

2 Senaste lydelse 2009:1599.

3 Senaste lydelse 2010:284.

SFS 2010:1700

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1700

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Vid beräkning av dagpenningen enligt 26 § lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring utgör dagsförtjänsten sökandens senast fastställda antagandeinkomst di-
viderad med 260. Om sökanden saknar en antagandeinkomst, utgör dagsför-
tjänsten sökandens senast fastställda sjukpenninggrundande inkomst multip-
licerad med 0,97 och därefter dividerad med 260. För en sökande som ome-
delbart före det att hans eller hennes rätt till tidsbegränsad sjukersättning och
sjukpenning upphörde hade både en fastställd antagandeinkomst och en fast-
ställd sjukpenninggrundande inkomst ska den högre inkomsten gälla vid be-
räkning av dagsförtjänsten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning som avser

tid före ikraftträdandet.

3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har upphört före

ikraftträdandet ska bestämmelserna i 19 g och 19 h §§ avse fastställd antag-
andeinkomst respektive fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)