SFS 2010:1701 Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

101701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:909) om
handläggning av ärenden om statliga
tjänstepensionsförmåner;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1997:909) om hand-

läggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha följande
lydelse.

13 §

1

Om en arbetstagare har fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning en-

ligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten anmäla detta till
Statens tjänstepensionsverk, som prövar om arbetstagaren har rätt till till-
fällig sjukpension.

Om arbetstagaren entledigas på grund av att han eller hon har fått rätt till

hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndig-
heten se till att frågan om rätt till sjukpension blir prövad.

En arbetstagare som är anställd med fullmakt får inte entledigas på grund

av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:555.

SFS 2010:1701

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010