SFS 2010:1702 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

101702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2�4 §§ förordningen (1998:562) med vissa be-

myndiganden för Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Försäkringskassan får meddela föreskrifter

1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till er-

sättning enligt 8�13 eller 23�37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de
uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,

2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen

(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

4. om särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som

kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som
han eller hon deltar i,

5. om avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken

samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med an-
ledning av ett sådant möte,

6. om särskilt läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 socialförsäkrings-

balken, och

8. om i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksam-

hetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialför-
säkringsbalken samt om användningen av elektroniska signaturer, certifikat
och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel.

3 §

3

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller tillhörighet till socialförsäkring-

en, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vård-
bidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning,
aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning och handikapp-
ersättning,

2. förfrågningar och besök som avses i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäk-

ringsbalken,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2009:1186.

3 Senaste lydelse 2009:1186.

SFS 2010:1702

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1702

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade,

4. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning en-

ligt 20 § lagen om sjuklön.

Föreskrifter som avser tillhörighet till socialförsäkringen ska meddelas i

samråd med Pensionsmyndigheten när det gäller frågor som berör även den
myndighetens verksamhet.

När det gäller bidrag vid adoption av utländska barn, ska Försäkrings-

kassan samråda med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor innan
föreskrifter meddelas.

4 §

4

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som

sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

� enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när sjukpenningförsäk-

ringen, enligt 27 kap. 29 § socialförsäkringsbalken, gäller med karenstid,

� enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan

Sverige och Kanada, och

� enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Ameri-

kas förenta stater om social trygghet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1131.