SFS 2010:1703 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

101703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1340) om
inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1340) om inkomst-

grundad ålderspension

dels att 1�8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 9 §, samt närmast

före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av bestämmelserna i socialför-

säkringsbalken om inkomstgrundad ålderspension.

2 §

1

Anmälan enligt 60 kap. 23 eller 37 § socialförsäkringsbalken ska gö-

ras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande.

3 §

2

Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensions-

rätt enligt 61 kap. 11�16 §§ socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd
blankett och undertecknas av den sökande.

4 §

3

Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om

överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 61 kap. 11�
16 §§ socialförsäkringsbalken. Uppgifterna får lämnas på medium för auto-
matiserad behandling.

5 §

4

De uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna

till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första stycket socialförsäk-
ringsbalken får lämnas på medium för automatiserad behandling.

6 §

5

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa arvsvinst-

faktorerna enligt 62 kap. 9�17 §§ socialförsäkringsbalken.

7 §

6 Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa förvalt-

ningskostnadsfaktorn enligt 62 kap. 22�26 §§ socialförsäkringsbalken. Vid

1 Senaste lydelse 2004:904.

2 Senaste lydelse 2004:904.

3 Senaste lydelse 2009:1187.

4 Senaste lydelse 2009:1187.

5 Senaste lydelse 2009:1187.

6 Senaste lydelse 2009:1187.

SFS 2010:1703

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1703

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn ska summan av alla pensions-
behållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn
avser läggas till grund för beräkningen.

8 §

7

Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp i åldern 61�80

år beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap. 34�36 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken

delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på
följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska del-
ningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet
och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

Pensionsmyndigheten får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal

för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket.

Handläggningen

9 §

8

Beslut om pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp,

pensionsrätt eller pensionspoäng får fattas utan att den försäkrade har under-
rättats om och fått tillfälle att yttra sig över uppgifter som ska lämnas utan
föreläggande i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken eller
annan författning.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte i fråga om sådana beslut om

omprövning som avses i 113 kap. 29�31 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:1187.

8 Tidigare 9 § upphävd genom 2002:783.