SFS 2010:1704 Förordning om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

101704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kommittéförordningen (1998:1474);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 30 § kommittéförordningen (1998:1474) ska ha

följande lydelse.

30 §

Den som på grund av sitt kommittéuppdrag går miste om inkomster

som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sam-
manträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad
med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. social-
försäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2010:1704

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010