SFS 2010:1705 Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

101705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1512) om statliga

ålderspensionsavgifter m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om betalning och avstäm-

ning av statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ål-
derspensionsavgift samt bestämmelser om slutlig fördelning av ålderspen-
sionsavgifter enligt lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Termerna intjänandeår och fastställelseår har samma innebörd som i

57 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1018.

SFS 2010:1705

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010