SFS 2010:1706 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

101706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1773) om
ersättning vid särskilda insatser för personer med
tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 8 och 9 §§ förordningen (1998:1773) om

ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning enligt 33 kap.

28 § socialförsäkringsbalken vid anställning av en person som får tre fjärde-
dels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

2 §

2

Ersättning ska betalas

1. vid anställning med lönebidrag med ett belopp som motsvarar lönebi-

draget, och

2. vid anställning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar

kostnaden för lön och andra förmåner enligt kollektivavtal samt avgifter som
ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.

Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter särskild framställning.

Ersättning enligt 1 betalas till Arbetsförmedlingen. Ersättning enligt 2 be-
talas till Samhall Aktiebolag.

8 §

3

Följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken ska tillämpas på er-

sättning enligt denna förordning:

107 kap. 12 § om preskription,
113 kap. 2�20 och 21 §§ om ändring och omprövning av beslut samt om

överklagande.

9 §

4

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av bestämmelserna om särskilda insatser för personer
med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning i 33 kap. 26�28 §§
socialförsäkringsbalken och av denna förordning.

1 Senaste lydelse 2004:906.

2 Senaste lydelse 2007:895.

3 Senaste lydelse 2004:906.

4 Senaste lydelse 2004:906.

SFS 2010:1706

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1706

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)