SFS 2010:1707 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

101707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1785) om
ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1785) om ersättning

vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

1 ska ha

följande lydelse.

1 §

2

Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av bestämmelserna

om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna för-
ordning till den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller
etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare lämnas, med undantag för stöd till start av nä-
ringsverksamhet,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kart-
läggning av sökandens yrkeskunskaper.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om skadefall som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2010:1151.

SFS 2010:1707

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010