SFS 2010:1708 Förordning om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

101708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens
utlandsstyrka;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11, 14 och 15 §§ förordningen (1999:1155) om

Polisens utlandsstyrka ska ha följande lydelse.

11 §

Vid skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänst-

göringstiden utomlands i Polisens utlandsstyrka har den skadade under
denna tid rätt till bibehållna tjänstgöringsförmåner. Den skadade har därvid
inte rätt till sjukpenning enligt 24�28 kap. socialförsäkringsbalken.

Vid sådan skada som omfattas av och som inträffar under tid som avses i

5 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och som med-
för nedsatt arbetsförmåga efter tjänstgöringstidens slut ska Rikspolis-
styrelsen, under tiden från tjänstgöringstidens slut och så länge sjukdoms-
fallet varar, som tillägg till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken betala
en andel av den grundlön den skadade hade under den sista hela tjänstgö-
ringsmånaden i Polisens utlandsstyrka. Tillägget ska utgöra tio procent av
lönen till den del denna motsvarar en årslön som inte överstiger den högsta
sjukpenninggrundande inkomst som kan beräknas enligt 25 kap. socialför-
säkringsbalken, och högst nittio procent av lönen till den del den motsvarar
en årslön som överstiger samma belopp.

Andra stycket tillämpas på motsvarande sätt om den som tjänstgjort i Poli-

sens utlandsstyrka till följd av sjukdomen eller skadan uppbär ersättning en-
ligt 27 kap. 6 § eller 31 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

14 §

Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut

med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar
mot invaliditetsgraden.

15 §

Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken till dödsboet,
om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvda-
balken. Dessutom betalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn som
vid dödsfallet är under tjugoett år.

Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, ska er-

sättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp.

SFS 2010:1708

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1708

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)