SFS 2010:1709 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

101709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2000:284) om stöd till kom-

mersiell service ska ha följande lydelse.

20 §

1

Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket kan lämnas med ett

belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hem-
sändningen. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och hem-
sändningstillfälle.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket kan lämnas med ett belopp

som motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att an-
ordna inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och
inköpstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna upp-

går till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:585.

SFS 2010:1709

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010