SFS 2010:1710 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

101710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.

12 §

1

Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmed-

lingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information un-
derlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktions-
hinder och har fyllt 16 år men inte 30 år. Arbetsförmedlingen samverkar
också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning
genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:905.

SFS 2010:1710

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010