SFS 2010:1711 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

101711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2000:630) om särskilda in-

satser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
ska ha följande lydelse.

4 §

I förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel finns be-

stämmelser om bidrag till arbetshjälpmedel som behövs som ett led i reha-
bilitering av en förvärvsarbetande försäkrad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2010:1711

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010