SFS 2010:1712 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

101712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 b och 30 b §§ förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 b §

1

För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning
göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller
dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning
enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktions-
nedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i ett program och får
aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbets-

utbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och
godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som
avses i 7 a § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfatt-
ning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

30 b §

2

En anvisning till arbetslivsintroduktion får göras för en person som

inte kan få sjukpenning för fler dagar på grund av 27 kap. 20�24 a §§ social-
försäkringsbalken, eller som har fått tidsbegränsad sjukersättning under det
högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt 4 kap. 31 §
lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

En anvisning till introduktionen får göras i förtid för den som bedöms

komma att förbruka sina dagar med sjukpenning alternativt månader med
tidsbegränsad sjukersättning enligt första stycket. I sådant fall ska anvis-
ningen villkoras av att den enskilde uppfyller kraven enligt första stycket
senast den dag då programmet påbörjas.

En anvisning ska göras så att introduktionen kan påbörjas i direkt anslut-

ning till att dagarna med sjukpenning eller månaderna med tidsbegränsad
sjukersättning enligt första stycket upphör. Om det finns särskilda skäl får en
anvisning göras senare, dock senast inom tre månader från den dag då ersätt-
ningen upphörde.

1 Senaste lydelse 2010:62.

2 Senaste lydelse 2009:1601.

SFS 2010:1712

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1712

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)