SFS 2010:1713 Förordning om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

101713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1047) om
handikappersättning och vårdbidrag;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2000:1047) om han-

dikappersättning och vårdbidrag ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns föreskrifter om handikappersättning och

vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

2 §

2

Till ansökan ska läkarutlåtande om den sökandes hälsotillstånd ges in.

Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:907.

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2010:1713

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010