SFS 2010:1714 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpning av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

101714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpning av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2000:1418) om till-

lämpning av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om sjukpen-

ninggrundande inkomst i 26 kap. 11 § andra meningen samt 12 och 13 §§
socialförsäkringsbalken ska tillämpas för en försäkrad som studerar, erhåller
periodiskt ekonomiskt stöd utgivet enligt särskilda avtal mellan arbets-
marknadens parter eller är arbetslös.

2 §

3

Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 § för-

sta meningen socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

1. bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär bidrag enligt för-

ordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander,

2. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,

eller

3. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i

2, dock för högst ett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2005:371.

3 Senaste lydelse 2006:1451.

SFS 2010:1714

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010