SFS 2010:1715 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

101715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7, 7 a och 7 c §§ förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha föl-

jande lydelse.

7 §

2

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdata-

basen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd

enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,

eller

5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag

av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäkrings-

balken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1�3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980)

som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond

enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av
sådana avdrag, och

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.

7 a §

3

Till Statens tjänstepensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från

beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kon-
troll av

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2009:1190.

3 Senaste lydelse 2010:556.

SFS 2010:1715

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1715

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt

kollektivavtal om trygghetsfrågor,

2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkes-

officerare, eller

3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit stats-

råd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens tjänstepensionsverk med stöd

av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt
59 kap. socialförsäkringsbalken.

7 c §

4

Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för

1. pensionsberäkning, och
2. beräkning av inkomstindex.
De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första

stycket är uppgifter

1. om sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst

med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om
överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,

2. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,
3. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i

59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken, efter avdrag för allmän
pensionsavgift, och

4. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter och som avser

personer som är födda 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

4 Senast lydelse 2009:1190.