SFS 2010:1716 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

101716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

1

Föräldrarnas skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket social-

tjänstlagen (2001:453) att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i
ett annat hem än det egna bestäms efter samma grunder som om det gällde
att bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap.
socialförsäkringsbalken.

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte

överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt
18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.

Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och förmögen-

hetsuppgifter som behövs för att fastställa en förälders del i kommunens
kostnader enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1033.

SFS 2010:1716

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010