SFS 2010:1717 Förordning om upphävande av förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas

101717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2002:290) om
utlämnande av vissa uppgifter från Skatteverkets
beskattningsdatabas;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:290) om utlämnande av

vissa uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas ska upphöra att gälla
vid utgången av 2010.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om uppgifter i kon-

trolluppgifter för inkomståren 2004�2009.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1717

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010