SFS 2010:1718 Förordning om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

101718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:780) om
beräkning av balanstal;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:780) om beräkning av

balanstal

1 ska ha följande lydelse.

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap.

14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med följande formel.

3.1 Intjänandetiden, IT,

där

4. Pensionsskulden, S,

där

1 Senaste lydelse av förordningen 2010:19.

PR

i (t) =

summan av 16 % av pensionsgrundande inkomster beräknade
enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken och 16 % av pensions-
grundande belopp beräknade enligt 60 kap. samma balk in-
tjänandeår t för åldersgruppen i

N

i (t) =

antalet individer i åldersgruppen i som någon gång fram t.o.m.
intjänandeår t tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst eller
pensionsgrundande belopp och som inte registrerats som avlidna

SA =

pensionsskuld avseende pensionsåtagande som inte börjat ut-
betalas (pensionsskulden till ⬝förvärvsaktiva⬝)

SP =

pensionsskuld till pensionerade i fördelningssystemet avseende
pensioner som utbetalas

PB =

summan av pensionsbehållningar enligt 62 kap. 2, 5 och 7 §§
socialförsäkringsbalken

IPR =

pensionsrätt för inkomstpension enligt 61 kap. 5�10 §§ samma
balk

TP =

skattat värde för tilläggspension till personer som inte börjat att
lyfta sin tilläggspension.

SFS 2010:1718

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1718

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)