SFS 2010:1719 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

101719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan
och utbetalning av pension m.fl. förmåner;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2002:782) om ansökan

och utbetalning av pension m.fl. förmåner ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning

av följande pensioner och förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och äldreförsörjnings-

stöd,

2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av

premiepension,

3. bostadstillägg.

2 §

2

Ansökan om pension eller annan förmån ska lämnas eller skickas till

Pensionsmyndigheten. Ansökan om förmån enligt 1 § 3 ska dock lämnas el-
ler skickas till den myndighet som enligt 93 kap. 5 § andra och tredje styck-
ena socialförsäkringsbalken ska handlägga ärendet.

Ansökan får också lämnas eller skickas till statlig eller kommunal myn-

dighet som Pensionsmyndigheten bestämmer.

3 §

Är sökanden gift och avser ansökan äldreförsörjningsstöd eller bo-

stadstillägg, ska även sökandens make underteckna ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelserna i för-

ordningen tillämpas, om inte annat anges, också i fråga om hustrutillägg en-
ligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i
vissa fall då make uppbär folkpension om samma förmåner samt i fråga om
särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av social-
försäkringsbalken. Bestämmelsen i 3 § tillämpas också i fråga om hustrutil-
lägg.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:876.

2 Senaste lydelse 2009:1195.

SFS 2010:1719

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010