SFS 2010:1720 Förordning om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

101720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:986) om
sjukersättning och aktivitetsersättning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1�3 och 7 §§ förordningen (2002:986) om

sjukersättning och aktivitetsersättning ska ha följande lydelse.

1 §

1

I 110 kap. 4 och 9 §§ socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om

ansökan rörande aktivitetsersättning och sjukersättning. Dessa bestämmelser
tillämpas också i fråga om begäran enligt 36 kap. 16 § socialförsäkrings-
balken.

2 §

2 Ansökan eller begäran som anges i 1 § ska göras på blankett som fast-

ställts av Försäkringskassan.

3 §

Till ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning eller om ök-

ning av sådan förmån ska läkarutlåtande om den försäkrades hälsotillstånd
ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det eller i fall som
avses i 33 kap. 8 § socialförsäkringsbalken.

7 §

När ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitets-

ersättning upphävs enligt 36 kap. 16 eller 17 § socialförsäkringsbalken och
ersättningen åter ska betalas ut ska den första utbetalningen ske från och med
månaden näst efter den då anledningen till att upphäva beslutet uppkom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:877.

2 Senaste lydelse 2004:912.

SFS 2010:1720

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010