SFS 2010:1721 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

101721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7, 10 och 11 §§ förordningen (2003:55) om av-

gångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning ska ha
följande lydelse.

7 §

Hel inkomstgaranti utgör

� 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst

20 inkomstbasbelopp och

� 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men

inte 30 inkomstbasbelopp.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och

27 §§ socialförsäkringsbalken.

10 §

Inkomstgarantin ska minskas enligt 11 § med inkomst av anställning

eller något annat förvärvsarbete.

Med inkomst av anställning och annat förvärvsarbete avses
1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken,

2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige,
3. delpension enligt kollektivavtal,
4. sådan pension eller livränta som inte samordnas med tjänste-

pensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser och

5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som

avses i 1�4.

11 §

1

Minskningen beräknas som skillnaden mellan 65 procent av in-

komsten och det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken som gäller för det år inkomstgarantin avser. Om inkomstgarantin är
avkortad enligt 8 § andra stycket, avkortas också minskningen på mot-
svarande sätt.

Om den som uppbär inkomstgaranti (förmånstagaren) samtidigt även upp-

bär avgångsförmåner på grund av uppdrag som riksdagsledamot eller kom-
munal förtroendeman, som ska minskas med hänsyn till andra inkomster, får
minskningen enligt första stycket jämkas om det behövs med hänsyn till de

1 Senaste lydelse 2010:558.

SFS 2010:1721

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1721

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

sammanlagda effekterna av de olika regelsystemen. Statens tjänstepensions-
verk beslutar efter samråd med berörda pensionsgivare om sådan jämkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)