SFS 2010:1722 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning

101722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2003:56) om tjänstepension

och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställ-
ning ska ha följande lydelse.

10 §

1

En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Trygghets-

rådet TRS (TRS) får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning,
även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed
avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förut-
sättning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller
den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren
under den avsedda tiden får nytt arbete med statlig pensionsrätt men med
lägre lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidi-
gare anställningen genom att betala kompletterande premier.

Under den tid premier betalas ska den pensionsgrundande lönen ändras på

samma sätt som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken.

Pensionsförmånen beräknas som om anställningen hade fortsatt under den

tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.

Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av dessa bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:559.

SFS 2010:1722

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010