SFS 2010:1723 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

101723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 3 b, 3 c och 6�8 §§ förordningen

(2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens ad-
ministration ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning ges föreskrifter i fråga om sådan behandling av per-

sonuppgifter som omfattas av 114 kap. socialförsäkringsbalken.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 114 kap. 15 § första stycket socialförsäk-

ringsbalken får för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av
de begränsningar som anges i samma stycke samt i 11 och 12 §§ samma ka-
pitel, i socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som
kommit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i
ett ärende, som är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,
2. civilstånd,
3. medborgarskap,
4. födelseort,
5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den regi-

strerade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomsttaxering och fastighetstaxering,
9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårds-

stöd,

15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för er-

sättningsgrundande förhållanden, i ärenden,

17. nedsatt arbetsförmåga,

1 Senaste lydelse 2009:1196.

SFS 2010:1723

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1723

18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden

av läkare eller annan intygsgivare,

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutred-

ningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliterings-
planer,

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och

vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
22. vårdgivare,
23. remisser,
24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för be-

slutet om ersättning,

25. diagnoser,
26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostads-

kostnad som avses i 97 kap. 18 § andra stycket och 27 § andra stycket social-
försäkringsbalken,

27. bevakningsanledningar,
28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
29. anledningen till att ett ärende har avslutats,
30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-

heten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om
utgången, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har över-
klagats,

31. beslut i ärenden,
32. att den registrerade får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

33. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16�22 §§ förordningen

om aktivitetsstöd,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
36. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i

övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt

socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
39. vilken personkrets enligt 52 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken

som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EU-rättsliga regler,

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av Migrationsverket

enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

background image

3

SFS 2010:1723

3 b §

2

En socialnämnd får under de förutsättningar som anges i 114 kap.

22 § socialförsäkringsbalken ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i
socialförsäkringsdatabasen som Försäkringskassan och Pensionsmyndig-
heten enligt förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall en-
ligt socialtjänstlagen (2001:453) ska lämna ut till socialnämnden.

3 c §

3

En kommunal nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag får, under de förut-
sättningar som anges i 114 kap. 23 § socialförsäkringsbalken, ha direktåt-
komst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som Försäk-
ringskassan och Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2009:555) om
uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
ska lämna till nämnden.

6 §

4

Sammanställningar som avses i 114 kap. 28 § socialförsäkringsbalken

får göras avseende urval för tillsyn samt sjukpenning, sjuk-, aktivitets-, re-
habiliterings- och arbetsskadeersättning i fråga om

1. stöd för prioritering och planering av handläggningen,
2. urval av ärenden för en tidig bedömning av den försäkrades möjligheter

att återfå arbetsförmågan,

3. underlag för diskussioner med arbetsgivare, vårdgivare eller leveran-

törer,

4. urval av ärenden för särskilda rehabiliteringsinsatser, och
5. uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.
Behörighet att göra sådana sammanställningar får ges endast till ett be-

gränsat antal personer vid Försäkringskassan.

7 §

5

Riksarkivet får, efter samråd med Försäkringskassan och Pensions-

myndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt
114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken får bevaras för historiska, statistiska
och vetenskapliga ändamål.

8 §

6

Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkrings-

databasen genom en särskild handling,

2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan och

Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna för direktåt-
komsten,

4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänstepensions-

verk och det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpensioner får ha direktåtkomst till,

5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling för sammanställning av gemensam
pensionsinformation,

2 Senaste lydelse 2009:1196.

3 Senaste lydelse 2009:1196.

4 Senaste lydelse 2004:914.

5 Senaste lydelse 2009:1196.

6 Senaste lydelse 2010:560.

background image

4

SFS 2010:1723

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkrings-
rörelse,

7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning i social-

försäkringsdatabasen,

8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från

socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av
att det sker till en annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan
skyldighet i lag eller förordning, och

9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensions-

myndigheten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i
114 kap. socialförsäkringsbalken.

Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller under

Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap 6 § andra
stycket socialförsäkringsbalken ska föreskrifterna beslutas i samråd med
Pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)