SFS 2010:1724 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

101724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Ersättning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då kostnaden upp-
stod.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
Försvarsdepartementet)

SFS 2010:1724

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010