SFS 2010:1725 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

101725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2005:765) om statsbidrag

för nationella minoriteter ska ha följande lydelse.

12 §

1

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är

skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och
andra uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län i varje enskilt fall
bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om
det bidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1300.

SFS 2010:1725

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2005:765) om statsbidrag

för nationella minoriteter ska ha följande lydelse.

12 §

1

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är

skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och
andra uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län i varje enskilt fall
bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om
det bidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1300.

SFS 2010:1725

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010