SFS 2010:1726 Förordning om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

101726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13, 14, 21 och 24 §§ förordningen (2005:1089)

om statsbidrag för kvinnors organisering ska ha följande lydelse.

13 §

En ansökan om organisationsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda före-

ningen,

3. verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under

föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av den kvinnoorganisation som
ansökan avser,

4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar el-

ler, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet
kvinnor, i den kvinnoorganisation som ansökan avser,

5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna,

avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt

6. uppgift om sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organi-

sationsbidrag och i sådant fall med vilket belopp.

Tillförlitligheten av uppgifterna om antalet enskilda medlemmar, antalet

medlemsföreningar eller antalet kvinnor i sammanslutningen, och om an-
delen kvinnor, ska intygas av föreningens revisor. Avser ansökan ett sam-
manlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller god-
känd.

14 §

En ansökan om etableringsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda före-

ningen,

3. utvecklingsplan för den kvinnoorganisations verksamhet som ansökan

avser, samt

4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna,

avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser.

Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen eller med-

lemsföreningarna, ska intygas av föreningens revisor och, om ansökan avser
ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp en-

SFS 2010:1726

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13, 14, 21 och 24 §§ förordningen (2005:1089)

om statsbidrag för kvinnors organisering ska ha följande lydelse.

13 §

En ansökan om organisationsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda före-

ningen,

3. verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under

föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av den kvinnoorganisation som
ansökan avser,

4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar el-

ler, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet
kvinnor, i den kvinnoorganisation som ansökan avser,

5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna,

avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt

6. uppgift om sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organi-

sationsbidrag och i sådant fall med vilket belopp.

Tillförlitligheten av uppgifterna om antalet enskilda medlemmar, antalet

medlemsföreningar eller antalet kvinnor i sammanslutningen, och om an-
delen kvinnor, ska intygas av föreningens revisor. Avser ansökan ett sam-
manlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller god-
känd.

14 §

En ansökan om etableringsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda före-

ningen,

3. utvecklingsplan för den kvinnoorganisations verksamhet som ansökan

avser, samt

4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna,

avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser.

Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen eller med-

lemsföreningarna, ska intygas av föreningens revisor och, om ansökan avser
ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp en-

SFS 2010:1726

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1726

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken från och med det andra bi-
dragsåret, av en auktoriserad eller godkänd revisor.

21 §

1

En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etab-

leringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angivits i beslutet, eller se-
nast den 1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut, lämna Ung-
domsstyrelsen en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en re-
dovisning av vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har
tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna
en slutredovisning till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angivits i be-
slutet eller senast tre månader efter att aktiviteterna har slutförts. Redovis-
ningen ska lämnas på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen tillhanda-
håller. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redo-
görelse för vad medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verk-

samhetsbidrag ska även inom samma tid som anges i första stycket lämna
Ungdomsstyrelsen en redogörelse för de resultat som uppnåtts och hur de
förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redo-

visningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga före-
skrifter och villkor m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7

§§ social-

försäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

24 §

Ett beviljat organisationsbidrag eller etableringsbidrag betalas ut till

den förening som beviljats bidraget vid två tillfällen under bidragsåret, var-
dera gången med hälften av det beviljade bidraget. För ett organisa-
tionsbidrag eller ett etableringsbidrag upp till och med fem prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken görs endast en utbetalning.

Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under bidragsåret

till den förening eller stiftelse som beviljats bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1138.

background image

2

SFS 2010:1726

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken från och med det andra bi-
dragsåret, av en auktoriserad eller godkänd revisor.

21 §

1

En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etab-

leringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angivits i beslutet, eller se-
nast den 1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut, lämna Ung-
domsstyrelsen en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en re-
dovisning av vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har
tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna
en slutredovisning till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angivits i be-
slutet eller senast tre månader efter att aktiviteterna har slutförts. Redovis-
ningen ska lämnas på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen tillhanda-
håller. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redo-
görelse för vad medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verk-

samhetsbidrag ska även inom samma tid som anges i första stycket lämna
Ungdomsstyrelsen en redogörelse för de resultat som uppnåtts och hur de
förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redo-

visningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga före-
skrifter och villkor m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7

§§ social-

försäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

24 §

Ett beviljat organisationsbidrag eller etableringsbidrag betalas ut till

den förening som beviljats bidraget vid två tillfällen under bidragsåret, var-
dera gången med hälften av det beviljade bidraget. För ett organisa-
tionsbidrag eller ett etableringsbidrag upp till och med fem prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken görs endast en utbetalning.

Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under bidragsåret

till den förening eller stiftelse som beviljats bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1138.