SFS 2010:1727 Förordning om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

101727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:93) om
statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2006:93) om statsbidrag till

verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska
ha följande lydelse.

18 §

1

En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att

senast den 1 mars året efter det år då det beviljade bidraget betalats ut lämna
Smittskyddsinstitutet en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna för-

ordning är skyldig att lämna en slutredovisning till Smittskyddsinstitutet se-
nast en månad efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska
innehålla en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts
till, de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bi-
draget har beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått

till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, en auktoriserad eller godkänd revisor, ska intyga att redovisningen är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter
och villkor m.m. har följts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:606.

SFS 2010:1727

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:93) om
statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2006:93) om statsbidrag till

verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska
ha följande lydelse.

18 §

1

En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att

senast den 1 mars året efter det år då det beviljade bidraget betalats ut lämna
Smittskyddsinstitutet en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna för-

ordning är skyldig att lämna en slutredovisning till Smittskyddsinstitutet se-
nast en månad efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska
innehålla en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts
till, de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bi-
draget har beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått

till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, en auktoriserad eller godkänd revisor, ska intyga att redovisningen är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter
och villkor m.m. har följts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:606.

SFS 2010:1727

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010