SFS 2010:1728 Förordning om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

101728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:390) om
statsbidrag till jämställdhetsprojekt;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 och 14 §§ förordningen (2006:390) om

statsbidrag till jämställdhetsprojekt ska ha följande lydelse.

13 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget be-
talas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bi-
draget.

14 §

1

En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att vid

den tidpunkt som angivits i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. Bidragsmottagaren ska samtidigt
redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till
det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska lämnas på
den särskilda blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redo-

visningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bi-
draget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har ta-
gits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ soci-
alförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1137.

SFS 2010:1728

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010