SFS 2010:1729 Förordning om ändring i förordningen (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.

101729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:519) om särskilt
personsäkerhetsarbete m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2006:519) om särskilt per-

sonsäkerhetsarbete m.m. ska ha följande lydelse.

13 §

Personsäkerhetsersättningen ska, om det inte finns särskilda skäl, be-

stämmas till ett engångsbelopp.

Personsäkerhetsersättningen får uppgå till högst ett belopp som motsvarar

tio gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
som gäller då ersättningen beslutas. Om det finns synnerliga skäl får ersätt-
ningen bestämmas till ett högre belopp.

Har ett beslut om personsäkerhetsersättning redan fattats, får ett nytt be-

slut om ytterligare ersättning fattas, om det finns synnerliga skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1729

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010