SFS 2010:1730 Förordning om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

101730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1051) om
redovisning och revision av överföring av naturgas,
lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:1051) om redovisning

och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av för-
gasningsanläggning ska ha följande lydelse.

3 §

1

�&rsrapporten ska innehålla en sammanställning av överförings-, lag-

rings- eller förgasningsverksamhetens finansiering och kapitalinvesteringar
under räkenskapsåret, om

1. nettovärdet av tillgångarna i överförings-, lagrings- eller förgasnings-

verksamheten enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren
överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde under den sista må-
naden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten

under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller

3. överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten bedrivs i ett ak-

tiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:588.

SFS 2010:1730

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010