SFS 2010:1731 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

101731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 a och 13 §§ förordningen (2007:414) om

jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

4 a §

1

För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning
göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller
dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning en-
ligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktions-
nedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får
aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbets-

utbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och
godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som av-
ses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning
att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

13 §

2

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon påbörjar

1. ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
2. en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklings-

ersättning,

3. en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäk-

ringsbalken på heltid, eller

4. en period med sjukfrånvaro på heltid.
Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur

programmet. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 ka-
lenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2010:63.

2 Senaste lydelse 2009:1603.

SFS 2010:1731

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1731

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)