SFS 2010:1733 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

101733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i officersförordningen (2007:1268);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 och 15 §§ officersförordningen (2007:1268)

ska ha följande lydelse.

13 §

Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande

militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till samma förmå-
ner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än 60
dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av
förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmel-
serna i 2 kap. 6�8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9�11 §§ den förordningen ska
dock inte gälla.

Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor. Dagersättning

ska inte ges för tid då föräldrapenningsförmån uppbärs enligt socialförsäk-
ringsbalken.

Av 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt

personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell
skada m.m. framgår att officersaspiranter och de som genomgår sådan annan
motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till
ersättning för personskada.

15 §

Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av
sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:1733

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010