SFS 2010:1734 Förordning om ändring i förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

101734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:62) om
statsbidrag till verksamheter mot rasism och
liknande former av intolerans;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ förordningen (2008:62) om stats-

bidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans ska ha
följande lydelse.

10 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget be-
talas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidra-
get.

11 §

En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna

förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. Bi-
dragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och
hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska re-

dovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för
bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ so-
cialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revi-
sor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1734

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010