SFS 2010:1735 Förordning om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

101735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:63) om
statsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2008:63) om statsbidrag till

organisationer bildade på etnisk grund ska ha följande lydelse.

10 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redo-
visning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är

tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och till-
lämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1735

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010