SFS 2010:1736 Förordning om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

101736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:349) om
statsbidrag till organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2008:349) om

statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella el-
ler personer med könsöverskridande identitet eller uttryck ska ha följande ly-
delse.

12 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget
betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bi-
draget.

13 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna Ungdomsstyrelsen
en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redovisning av vad
medlen har använts till.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är

tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och till-
lämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1736

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010