SFS 2010:1737 Förordning om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

101737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:315) om
samtjänst vid medborgarkontor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:315) om samtjänst vid

medborgarkontor ska ha följande lydelse.

3 §

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt

5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive stat-
lig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostads-

tillägg enligt socialförsäkringsbalken,

2. i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form av respenning

enligt 8 § förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag, och

3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt

förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter

gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1737

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010