SFS 2010:1738 Förordning om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

101738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa
bemyndiganden för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2009:1175) med vissa

bemyndiganden för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning

en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får använda självbetjä-
ningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, samt om använd-
ningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identi-
fiering enligt 111 kap. 5 och 6 §§ samma balk.

3 §

Pensionsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om

1. allmän ålderspension och särskilt pensionstillägg
2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av

premiepension, samt

3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller
� ansökningsförfarandet,
� beräkning av bostadskostnad,
� beräkning av årsinkomst,
� beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
� ändrad folkbokföring samt
� utbetalning av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.
Om föreskrifterna rör bostadstillägg ska föreskrifterna beslutas i samråd

med Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Det som föreskrivs i

3 § tillämpas också i fråga om bestämmelserna i lagen (2010:111) om in-
förande av socialförsäkringsbalken om samma förmåner samt om särskild
efterlevandepension.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1738

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010